Trung Tây Nguyên Group thành lập năm 2020 là sự hợp tác trên cơ sở hợp tác bình đẳng giữa các công ty thành viên bao gồm:

  1. Công Ty TNHH Xây Lắp Trung Tây Nguyên
  2. Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Xây Lắp Đông Nam Bộ
  3. Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năng Lượng Trung Tây Nguyên
  4. Công Ty Cổ Phần Tôn Thép Trung Tây Nguyên
  5. Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Trung Tây Nguyên