Các doanh nghiệp Việt Nam đang bắt đầu đối mặt với thị trường cạnh tranh khốc liệt khi Việt Nam trở thành thành viên của WTO. Nếu doanh nghiệp không có chiến lược, định hướng rõ ràng của mình thì rất khó tồn tại cũng như chiến thắng trong cuộc cạnh tranh này. Các doanh nghiệp cần xác định vị trí của mình hiện tại đồng thời phát huy thế mạnh của mình và cố gắng hoàn thiện các điểm yếu dần loại bỏ các điểm yếu đó.

Và muốn đạt hiệu quả kinh doanh, doanh nghiệp không những chỉ có các biện pháp sử dụng nguồn lực bên trong hiệu quả mà còn phải thường xuyên phân tích biến động của môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó phát hiện và tìm kiếm các cơ hội trong kinh doanh của mình.

Xây dựng chiến lược cho phép xác lập định hướng dài hạn cho doanh nghiệp, tập trung các nổ lực của doanh nghiệp vào việc thực hiện các nhiệm vụ để đạt được mục tiêu mong muốn, xác định phương thức tổ chức và hành động định hướng các mục tiêu đặt ra, và xây dựng tính vững chắc và hài hòa của tổ chức.

Với những ý nghĩa đó, sau khi tham khảo các tài liệu  liên quan đến chiến lược, tìm hiểu, phân tích môi kinh doanh và tìm hiểu họat động sản xuất kinh doanh, tình hình thực hiện chiến lược của Trung Tây Nguyên Group, Ban Lãnh Đạo nhận thấy cần phải xây dựng chiến lược phát triển công ty một cách có hệ thống nhằm giúp công ty đạt được các mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, quá trình xây dựng chiến lược và thực thi chiến lược cũng cần phải được duyệt lại hàng năm nhằm xác nhận một lần nữa một chiến lược và cấu trúc là đúng, hoặc nếu chưa đúng thì cần phải có sự thay đổi cho phù hợp.

  1. Tập trung cải thiện vị thế cạnh tranh trên thị trường xây dựng các công trình công nghiệp và dân dụng
  2. Thâm nhập thị trường ra toàn Đông Nam Bộ
  3. Xây dựng đơn vị kinh doanh tư vấn, thiết kế và quản lý dự án
  4. Đa dạng hóa để khai khác các nguồn lực hiện có của Công Ty